Convid 19 (Coronavirus)

C19

New Lifes RÅD OCH RIKTLINJER GÄLLANDE COVID-19 (Coronaviruset)

Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som församling. Observera att dessa råd och riktlinjer kan ändras om riskläget förändras.

Vi vill inte gripas av fruktan, men heller inte riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet, utan istället agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Som församling vill vi visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Och vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Gudstjänster & samlingar

Tills vidare kommer vi inte att fira Gudstjänst i våra lokaler, utan vi uppmuntrar dig att följa Gudstjänsten från New Life, Alvik. Du hittar dem här. Vill du vara med och ge ditt offer till församlingen kan du antingen använda Swish 123179 33 71 eller vårt bankgiro 246-7306.

 1. Vi uppmanar alla som under de senaste 14 dagarna besökt de områden som svenska myndigheter avråder från att resa till, att stanna hemma.
 2. Stanna hemma om du är sjuk och följ myndigheternas instruktioner. Uppvisar du något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt.
 3. Undvik direkt kroppskontakt. Istället för att ge någon en kram eller handhälsa när vi träffas, kan vi ge varandra en vänskaplig vink.
 4. Vi har instruerat vårt välkomstteam att inte ta i hand då de välkomnar gudstjänstbesökare eller deltagare i olika samlingar.
 5. Under de kommande veckorna kommer vi endast att servera kaffe och thé vid fikat, för att undvika risken för att sprida. Fikagruppen kommer att servera Thé och kaffe och ingen är tillåten att servera sig själv.
 6. Vi kommer inte att samla in kontanter i vår Gudstjänst, utan ber dig använda swish, (123 179 33 71), eller vårt bankgironummer.

De här riktlinjerna har vi för att skydda varandra så att vi följer Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Allmänt

Vi behöver alltså alla tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant och hosta och nysa i armvecket. Använd gärna handsprit om du har tillgång till det.

I den situation som nu råder ber vi om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till någon av oss i styrelsen.

Välsignelse och beskydd
/Styrelsen


NEW LIFE, GÖTEBORG’S GUIDANCE AND ADVICE CONCERNING COVID-19 (Corona virus)

Because of how the corona virus covid-19 has been spread, we want to give some guidance and advice of how we as a church will handle this situation. Be aware that these guidelines may change.

We do not want to live in fear, but we also do not want to risk our lives and our health because of negligence, but instead we want to act with responsibility, in accordance with the advice and requests given by the Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten). As a church we want to show consideration to those in our fellowship, and to others around us, that belong to one of the risk groups that may become seriously sick. We do that by following the Agency’s advice for how to protect yourself and others against infection: (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/).

Services and gatherings

Until further notice, we will not celebrate Church Service in our premises, but we encourage you to follow the Service from New Life, Alvik. You can find them here. If you want to give your offering to the Church, you can either use Swish 123179 33 71 or our bank giro 246-7306.

 1. We ask everyone to stay at home, if you during the last 14 days have visited the areas that the Swedish authorities discourages us to travel to.
 2. Stay at home it you are sick and follow the instructions of the authorities. In respect of your neighbors, you ought not to come to church if you have any symptoms. We want to pray for you and help you out if possible.
 3. Avoid direct body contact. Instead of giving someone a hug or shake hands when we meet, we greet each other with “a friendly wave”.
 4. We have instructed the welcome team not to shake hands when they welcome people to our different gatherings.
 5. During the coming weeks we will only serve tea and coffee for ”fika”, to avoid the risk of spreading any virus. The fika groups will serve us, and no one is allowed to take tea or coffee yourself.
 6. We will not collect cash in our services, but instead we ask you to use swish, (123 179 33 71), or our bankgiro number.

These advices are to protect one another but also to follow the word of Jesus to “what you have done for one of these little ones, you have done to me” and ”what you haven¨t done to one of these little ones, you haven’t done to me” (Matt 25).

Generally

We need to have in mind to wash our hands often and meticulously and remember to cough an sneeze on the bend of the arm. If you have hand sanitizer, use it.

Because of the situation we are now in, we ask for healing and hope to our world, and of the light and care of God for the one who is worried and scared.

If you have got questions or opinions, you may contact someone on the board.

Blessings and protection,
the Board